آب شيرين کن و تصفيه آب

  • طراحی، تامين و ساخت پکيج های آب شيرين کن اسمز معکوس و پيش تصفيه آب
  • تامين پمپ های فشار قوی اسمز معکوس از شرکتهای معتبر نظير DUCHTING PUMPEN
  • تامين ممبرانهای اسمز معکوس شرکتهای FILM TEC, HYDRANAUTICS
  • تامين انواع فيلترهای کارتريج و ديسک فيلتر و …
  • تامين تجهيزات خاص تصفيه آب و فاضلاب،
  • امکان همکاری با شرکتهای تکنولوژيست اروپای غربی نظير SIWATEC  و  TIAو ENVIROCHEMIE  با مشارکت EP در پروژه ها

ليست برخی از برندهای معتبر، که امکان تامين کالا از آنها در کوتاهترين زمان امکانپذير است، در جدول زير ارائه شده است:

نام کالاکيفيت برندشرکت های سازندهکاربرد
ممبرانهای اسمز معکوس
برندهای معتبر آمريکايی
صنايع آب شيرين کن و تصفيه آب
فيلترهای کارتريج و ديسک فيلتر و ...
برند معتبر آلمانی
کليه صنايع و تصفيه آب

تکنولوژيست های تصفيه آب و فاضلاب

DESIGNER AND MANUFACTURER
water purification systems and desalination packages, reverse osmosis, boiler injection

til-300-100

EPC CONTRACTOR
wastewater treatment plants from pre-treatment up to full biological treatment to the grade for re-use

DESIGNER AND MANUFACTURER,
after recycling, water preparation in cooling systems, as well as treatment of produced wastewater