تست

عنوان برگه تست

  • طراحی، تامين و ساخت پکيج های آب شيرين کن اسمز معکوس و پيش تصفيه آب
  • تامين پمپ های فشار قوی اسمز معکوس از شرکتهای معتبر نظير DUCHTING PUMPEN
  • تامين ممبرانهای اسمز معکوس شرکتهای FILM TEC, HYDRANAUTICS
  • تامين انواع فيلترهای کارتريج و ديسک فيلتر و …
  • تامين تجهيزات خاص تصفيه آب و فاضلاب،
  • امکان همکاری با شرکتهای تکنولوژيست اروپای غربی نظير SIWATEC  و  TIAو ENVIROCHEMIE  با مشارکت EP در پروژه ها

مورد سوم

مورد دوم

مورد اول